JAVNE PREZENTACIJE

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se građani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta. Javni poziv je upućen svim stanovnicima opštine Kovačica putem oglasa, a vlasnicima zemljišta kao i vlasnicima susednih parcela na kojima će biti postavljeni vetrogeneratori direktno putem pošte i telefonskog poziva. Javne prezentacije su održane u mesnim zajednicama Crepaja, Debeljača, Kovačica i Padina.

Građanima Kovačice su predstavljeni obim radova na rekonstrukcijama puteva, materijali koji će biti korišćeni, transportni putevi, odlaganje otpada kao i sam tehnički opis rada vetrogeneratora. Tom prilikom gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora.

Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima.

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana.

Predstavljen je i vremenski okvir izgradnje sa svim tehničkim detaljima vezanim za trafostanicu, stubove dalekovoda kao i pristupne puteve. Predstavljena je i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu sa detaljima o monitoringu ptica i slepih miševa, merenjima buke, uticaju senke, bezbednosti vazdušnog saobraćaja i uticaju na radarske sisteme.

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian