Privredno društvo „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica, nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, raspisuje

JAVNI POZIV

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru

PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI

Opšti cilj programa:

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“ vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine.

Korisnici sredstava:

Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi učešća:

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

 • da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31.decembra 2018. godine,
 • da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze,
 • da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos dostupan po projektu:

Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

 • zaštita i unapređenje životne sredine;
 • projekti infrastrukturnog unapređenja;
 • obrazovanje;
 • podrška mladima;
 • sport;
 • promocija obnovljivih izvora energije;
 • inovacije.

Potrebna dokumentacija:

 • popunjen i overen obrazac prijave;
 • detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava:

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa internet stranice vetroparka „Kovačica“ (www.vpkovacica.rs/SR/Projekat/Dokumentacija.html) i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019.

Način odlučivanja o dodeli sredstava:

Nakon prijema svih prijava i zatvaranja roka za podnošenje novih, komisija formirana od strane zastupnika „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica i njihovih pravnih savetnika će odlučiti koji projekti će biti finansirani i u kom iznosu. Komisija će imati diskreciono pravo da odredi projekte koji će biti finansirani, ukupan budžet za realizaciju Programa podrške lokalnim organizacijama, kao i iznose koji će biti odobreni za svaki od odabranih projekata. Protiv odluke komisije neće biti dozvoljena žalba. Podnošenjem obrasca prijave, podnosilac prijave potvrđuje da se slaže sa odredbama ovog stava i odriče se prava na korišćenje bilo kakvih pravnih lekova protiv odluke komisije.

Nakon donošenja odluke od strane komisije a koja će biti predmet revizije od strane Društva, svim kandidatima će biti poslata obaveštenja u formi pisma ili e-mail poruke da bi se obavestili o rezultatima javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

“Electrawinds K-Wind” doo Kovačica zadržava pravo da povuče ovaj javni poziv u bilo kom trenutku bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade podnosiocima prijava.

Sve troškove pripreme i podnošenja prijava (ili bilo kakve troškove u vezi sa tim) snose podnosioci prijava i ne mogu biti predmet vraćanja.

U Kovačici, dana 1. novembra 2019.Potrebna dokumentacija »

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian