Plan angažovanja interesnih grupa za projekat vetroparka Kovačica

  1. UVOD

Privredno društvo Electrawinds K-Wind d.o.o. je razvilo projekat i sada rukovodi Vetroparkom Kovačica, koji se nalazi u Vojvodini, u severnom delu Srbije.

Pre početka izgradnje, Electrawinds K-Wind d.o.o. (u daljem tekstu: „Društvo“) je izradilo Plan uključivanja zainteresovanih strana (Stakeholder Engagement Plan – SEP), u kom je opisan proces objavljivanja informacija i uključivanja zainteresovanih strana za projekat.  SEP se ažurira svake godine od tada, i tekst u nastavku daje rezime SEP-a i onoga što je Društvo postiglo.

SEP izlaže sistematičan pristup angažovanja zainteresovanih strana, koji je omogućio Društvu da uspostavi i održi konstruktivan odnos sa zainteresovanim stranama. Dokument takođe opisuje kompanijski žalbeni mehanizam putem koga zainteresovane strane mogu da iznesu svoju zabrinutost i podnesu sugestije u vezi sa projektom. To je živi dokument i Društvo će ga povremeno ažurirati kako bi odrazio promene u razvoju i implementaciji projekta.  Kopija kompletnog SEP-a može biti dostavljena na zahtev.  

2. AKTIVNOSTI UKLJUČIVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA

Društvo je prisutno u projektnoj oblasti, komunicira i konsultuje se sa lokalnim vlastima i stanovništvom od 2012. godine. Društvo se sastaje sa mnogim zainteresovanim stranama (pogledati Odeljak 4), učestvuje ili sponzoriše događaje u lokalnoj zajednici i sastaje se sa vlasnicima zemlje u vezi sa zakupom zemljišta za projekat. Konsultacije u izradi relevantnih projektnih planova i izveštaja o Proceni uticaja na životnu sredinu i društvo preduzeti su sa zainteresovanim stranama projekta. Ove zainteresovane strane uključuju vlasti na nacionalnom, pokrajinskom i opštinskom nivou sa svojim različitim odeljenjima, javna i komunalna preduzeća, operatere, odeljenja za zaštitu prirode i kulturnog nasleđa, Puteve Srbije, Agenciju za kontrolu letenja itd.

Tokom razvoja projekta, Društvo je naručilo nezavisnu Procenu uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj (ESIA), koja je u velikoj dubini razmotrila socio-ekonomska pitanja. Pojedinačni i javni sastanci organizovani su sa direktno uključenim zemljoposednicima i vlasnicima okolnih zemljišnih parcela, u četiri mesne zajednice: Kovačica, Padina, Debeljača i Crepaja. Svrha ovih sastanaka bila je da se meštani mesnih zajednica informišu o projektu, razvoju i statusu dozvole, da se objasni kako će izgledati proces izgradnje i koje su moguće posledice u vezi sa oštećenjem useva, diskutovanje o uticajima vezanim za saobraćaj i rekonstrukciju puteva, kao i prikaz fotomontaža kako će vetropark izgledati kada izgradnja bude završena. Učesnicima su takođe podeljeni flajeri sa informacijama o projektu.

Redovni javni skupovi održavani su u celoj fazi razvoja projekta.  U periodu od 2013. do 2017. godine organizovano ih je nekoliko u mesnim zajednicama svakog od okolnih sela – Debeljači, Crepaji, Padini i Kovačici.

Tokom perioda izgradnje, glavne aktivnosti uključivanja zainteresovanih strana bile su fokusirane na prethodna obaveštenja vlasnicima zemlje vezano za planirane radove, ograničenja u korišćenju nekih puteva tokom popravljanja staza ili postavljanja podzemnih kablova koji bi povezali turbine sa trafo stanicom.  

Tokom 2018. i 2019. godine prezentacije o obnovljivim izvorima i vetroparkovima uopšte sa fokusom na VP “Kovačica” održane su u osnovnim školama u selima Debeljača, Crepaja, Kovačica i Padina, kao i u gimnaziji “Mihajlo Pupin” u Kovačici. Svrha je bila da se pokažu osnovni principi korišćenja obnovljivih izvora energije i osnovno funkcionisanje vetroparka sa predstavljanjem specifičnosti projekta za vetropark u Kovačici.

Period 2019-2020 pokriva početne dane rada vetroparka. Tokom ovog perioda održani su javni skupovi o predstavljanju rada vetroparka lokalnoj zajednici u okolnim selima. Žalbeni mehanizam je još uvek glavna aktivnost uključivanja zainteresovanih strana zbog nanete štete usevima nastalih tokom izgradnje.

3. PROGRAM SOCIJALNIH INVESTICIJA

Iako pokrenut u četvrtom kvartalu 2019, zbog širenja Covid-19 i antikovidnih mera koje je sprovela vlada, Program socijalnih investicija je finalizovan 2021. godine.

Društvo je raspisalo javni poziv za finansiranje projekata lokalnih organizacija u okviru PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI  1. novembra 2019. godine. Opšti cilj Programa bio je da se pomogne što više organizacija na teritoriji opštine Kovačica, s obzirom na to da je to područje ulaganja i poslovanja kompanije, kao i da se podrži što više kvalitetnih projekata tokom 2020 i 2021 godine, koji će doprineti poboljšanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

4. SPISAK ZAINTERESOVANIH STRANA

Grupe zainteresovanih strana na koje može uticati i/ili su zainteresovane za projekat, kao i predloženi načini komunikacije i mediji za svaku grupu, identifikovani su od strane Društva i predstavljeni su u tabeli 1 ispod.

   Tabela 1 –  Projekat zainteresovanih strana

Zainteresovane strane  Tip komunikacije i predloženi metodOdgovornostPredviđeno vreme
Spoljni akteri
Stanovnici Kovačice, Padine, Debeljače, Crepaje i šira javnost, uključujući zainteresovane nevladine organizacije ili druge organizacije– Informacije dostavljene kroz sastanke sa mesnim zajednicama, na oglasnim tablama mesnih zajednica (u opštini Kovačica i u mesnim zajednicama – Padina, Debeljača, Crepaja), kao i na opštinskoj internet stranici (http://www.kovacica.org) i sigurnosni znaci.   – Regionalni list Politika i lokalni mediji, uključujući TV/radio Kovačica   – ESIA, ESAP i SEP objavljeni na internet stranici vetroparka (http://www.vetroparkkovacica.rs), kao i u fotokopijama koje su dostupne u kancelarijama mesnih zajednica.   – Kancelarija Društva u Kovačici, ul. JNA br. 50/5.Electrawinds K-WindTokom projektovanja, izgradnje i operacije. Javni skupovi EIA planirani su za 2015. Detalji će biti saopšteni javnosti putem medija i oglasnih tabli po mesnim zajednicama
Korisnici zemljišta pogođeni projektom tokom izgradnje, transportom ili na bilo koji drugi način (npr. oštećenja useva i gubici)– Obaveštenja na oglasnim tablama mesnih zajednica (Kovačica, Debeljača, Padina i Crepaja) i putem lokalnih medija tamo gde je to neophodno (TV/radio Kovačica, website opštine: http://www.kovacica.org)   – Sastanci sa korisnicima zemljišta   – Sigurnosni znaci   – Kancelarija društva u KovačiciElectrawinds K-WindPre izgradnje i tokom cele operacije. Javni skupovi EIA Detalji će biti saopšteni javnosti putem medija i oglasnih tabli po mesnim zajednicama
Opština Kovačica i predstavnici mesnih zajednica – Debeljača, Padina i CrepajaRedovna komunikacija telefonom ili putem sastanaka, ažuriranja oko napretka projekta i izveštaji   – Zvanična korespodencijaElectrawinds K-Wind  Tokom projektovanja, izgradnje i operacije. Javni skupovi EIA. Detalji će biti saopšteni javnosti putem medija i oglasnih tabli po mesnim zajednicama
Relevantni organi nacionalnog i pokrajinskog nivoa, na primer: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstva i urbanizmaMinistarstvo unutrašnjih poslovaZavod za zaštitu spomenika kulture u PančevuPutevi Srbije, itd.– Zvanična korespodencija i sastanci, izveštaji o napretku   – Procedure izdavanja dozvolaElectrawinds K-WindTokom projektovanja, izgradnje i operacije.  
Lokalne nevladine (građanske) organizacije: EKO pokret Kovačica,Lovačko udruženje u Debeljači “Zec”Lokalne dobrovoljne vatrogasne brigade u okolnim selima– Obaveštenja na oglasnim tablama mesnih zajednica (Kovačica, Debeljača, Padina i Crepaja) i putem lokalnih medija tamo gde je to neophodno (TV/radio Kovačica, website opštine: http://www.kovacica.org   – Sastanci sa meštanima   – Sigurnosni znaci – Kancelarija Društva u Kovačici.Electrawinds K-WindTokom projektovanja, izgradnje i operacije.  
Unutrašnji akteri
Zaposleni u Electrawinds K-Wind d.o.o.– Oglasna tabla, direktna obaveštenja. – Žalbena procedura.Electrawinds K-Wind menadžmentTokom realizacije Projekta
Izvođači radova i podizvođači (radnici)– Informacije u ugovoru, na oglasnoj tabli, obuka. – Procedura žalbi. – Kodeks ponašanja.Electrawinds K-Wind menadžmentTokom realizacije Projekta

5. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I KONSULTACIJE

Kompanija će nastaviti da pruža informacije zainteresovanim stranama putem svoje internet strane, društvenih mreža i hard-copy dokumenta će biti dostupna u prostorijama kompanije i u kancelariji lokalne zajednice. Ovo uključuje i Procenu uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i netehnički rezime, Ekološki i sociajlni akcioni plan (ESAP) i SEP.

6. ŽALBENI MEHANIZAM (CGM)

Važan element SEP-a bilo je kreiranje Žalbenog mehanizma (CGM). Njegova svrha bila je da se lokalnom stanovništvu  obezbedi jasan proces za podnošenje žalbe, bilo kog oblika, Društvu. CGM, i način njegove primene u praksi, objašnjeni su tokom svakog od javnih skupova. 

CGM je opisao kako proces funkcioniše, odgovornosti Društva da odgovori na svaku žalbu (uključujući brzinu reagovanja) i kako bi bilo kakva žalba trebalo da se reši.

Društvo će prihvatiti sve komentare i žalbe povezane sa projektom i njegovim radom. Bilo koja osoba ili organizacija može slati komentare i/ili žalbe telefonom ili putem pošte ili e-pošte koristeći kontakt informacije navedene na kraju dokumenta. Na sve žalbe će biti odgovoreno usmeno ili pisanim putem, ukoliko se dostave kontakt podaci podnosioca žalbe.

Sve žalbe će biti registrovane i potvrđene u roku od 5 radnih dana i na njih će biti odgovoreno u roku od 20 radnih dana. Pojedinci koji podnesu svoje komentare ili žalbe imaju pravo da zahtevaju da njihovo ime ostane poverljivo.

CGM je obimno korišćen tokom izgradnje i puštanja u rad vetroparka; većina žalbi se odnosila na naknadu pričinjene štete na zemlji ili usevima.

Takođe je napomenuto da je Društvo otvorilo i još uvek održava, kancelariju u Kovačici za službenika za vezu sa zajednicom.

7.KONTAKT PODACI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA JAVNOSTI

Žalbe se mogu proslediti Electrawinds K-Wind d.o.o. poštom, e-poštom ili telefonom putem sledećih kontakt podataka:

Kontakt osoba: Ljuboslav Lenhart

Electrawinds K-Wind D.O.O.

Adresa: JNA 50/5, 26210 Kovačica, Srbija

Tel: +381 11 7853-700; +381 62 471 028

e-mail: ljuboslav.lenhart@newenergy.rs

web sajt: https://www.vpkovacica.rs/

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian