VETROPARK KOVAČICA

Lokacija

Vetropark Kovačica instalisane snage 104,5 MW se nalazi u opštini Kovačica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Projekat je lociran u jednom od najvetrovitijih područja Srbije na šta su ukazale brojne studije.

Projekat se prostire na području od približno 3.711 ha i to u katastarskim opštinama Kovačica, Debeljača i Crepaja i nalazi se na približno 80m nadmorske visine na zapadu, koja se povećava u pravcu istoka do maksimalnih 115m. Područje okružuju naseljena mesta Debeljača, Kovačica, Padina i Crepaja. Državni put IIA kategorije br. 111 Ečka-Kovačica-Pančevo se prostire paralelno sa zapadnom granicom područja vetroparka, a pored puta, sa zapadne strane se nalazi šećerana Jedinstvo.

Planirane su 2 faze, gde faza 1 predstavlja VP Kovačicu koja je izgradjena i puštena u rad krajem 2018.godine. Za drugu fazu projekata VP Pupin kapaciteta oko 100MW izrada tehničke dokumentacije je u finalnoj fazi.

Proizvodni proces

Osnovna funkcija vetroelektrane je proizvodnja i plasman električne energije. Vetrogeneratori proizvode električnu energiju naponskog nivoa 33kV. Da bi ova energija mogla da se plasira na tržište potrebno je omogućiti adekvatan prenos. U ovu svrhu izgradjeno je priključno razvodno postrojenje 220kV preko koga se vetropark priključuje na prenosni sistem Elektromreža Srbije.

Turbine

Na prostoru vetroparka Kovačica rasporedjeno je 38 generatora, pri čemu je vođeno računa da stubovi ne budu jedan drugom u zavetrini i da budu na dovoljnom sigurnosnom rastojanju. Svaki vetrogenerator je pojedinačne snage 2,78MW visine rotora od 120 m i sa dužinom elise od 60m. Oprema koja se primenjuje zadovoljava IEC IIIA standard.

Stubovi vetrogeneratora su pozicionirani u okviru pojedinačnih parcela poljoprivrednog zemljišta, i relativno blizu postojećih atarskih puteva. Međusobno rastojanje između stubova je od 400 do 700 m.

GE Onshore Wind Turbines 3-4MW Platform Architecture

Na projektu VP Kovačica, nakon izrade brojnih geotehničkih istraživanja i Elaborata primenjene su tri vrste temelja vetrogeneratora sa 16, 32 i 40 šipova po temelju dubine preko 20 m.

Za potrebe montaže i održavanja vetrogeneratora, ispred svakog vetrogeneratora izradjene su i manipulativne platforme dimenzija najmanje 30m x40m metodom cementne stabilizacije.

Kako bi se ceo projekat izgradio i omogućilo njegovo nesmetano ekspolatisanje tokom životnog veka projekta, izgradjeno je i rekonstuisano preko 40 kilometara pristupnih atarskh puteva koji će i dalje imati svoju prioritetnu funkciju korišćenja u poljoprivredne svrhe.

Kablovska mreža služi za povezivanje vetrogeneratora sa trafo­stanicom i sastoji se od podzemnih elektroenergetskih vodova naponskog nivoa 33,35 kV, kojima je svaki pojedinačni vetrogenerator povezan sa trafo­stanicom.

Vetropark Kovačica je priključen na prenosni sistem, JP “Elektromreža Srbije”, naponskog nivoa preko 220 kV dalekovoda br. 254 Pančevo 2 – Zrenjanin 2, novoizgradjenog priključno-razvodnog postrojenja 220 kV i trafostanice TS 33/220 kV. Vetrogeneratori su povezani sa trafostanicom preko 33 kV kablovske i optičke mreže rasporedjenih u 6 strujnih krugova sa po pet do sedam vetrogeneratora po svakom strujnom krugu.
Dodatno za potrebe razvoja i praćenje meteoroloških uslova instaliran je meteorološki stub visine 120m.

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian