ŽALBENI MEHANIZAM

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Namera je da bilo koja zainteresovana strana može poslati komentare putem pošte, elektronskom poštom, lično ili putem telefona.

Metodologija utvrđivanja visine iznosa naknade štete

Parametri:

 • površina na kojoj je pričinjena šteta i prisutna kultura (utvrđuje poljočuvar);
 • prinos (podaci Instituta „Tamiš“ Pančevo – prosek za prethodne 3 godine za odgovarajuću kulturu – podatke prikuplja poljočuvarska služba);
 • cena (podaci Produktne berze u Novom Sadu za odgovarajuću kulturu – podatke prikuplja poljočuvarska služba).

Postupak utvrđivanja i isplate naknade štete:

 • najpre oštećeni podnosi zahtev (na unapred pripremljenom obrascu koji je dostupan na ovoj internet stranici ili u kancelariji u Kovačici, JNA 50);
 • periodično se organizuje izlazak na teren poljočuvara (po podnetim zahtevima);
 • poljočuvar na terenu pravi zapisnik, u prisustvu obe strane;
 • ukoliko se oštećeni složi sa zapisnikom poljočuvara (i pod pretpostavkom da se slaže sa ostalim parametrima) može se odmah nakon toga pristupiti poravnanju;
 • ukoliko se oštećeni eventualno ne slaže oko površine može se naknadno organizovati izlazak geometra (troškove izlaska geometra će snositi strana za koju se ispostavi da ih je skrivila);
 • ukoliko se po zahtevu ne može rešiti angažovanjem poljočuvara i geometra, organizovaće se izlazak sudskog veštaka (ista situacija oko troškova kao kod geometra);
 • zatim se, po redovnom toku stvari, potpisuje poravnanje sa oštećenim u kojem se konstatuju svi parametri i na osnovu njih utvrđen iznos za isplatu, kao i rok u kojem treba izvršiti isplatu;
 • konačno, nakon potpisivanja poravnanja vrši se isplata oštećenom.

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian