Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna :: O nama :: Vetropark Kovačica

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.Čitaj dalje » European Bank for Reconstruction and Development »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se gradjani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Vetropark Kovačica

Lokacija

Vetropark Kovačica instalisane snage 104,5 MW se nalazi u opštini Kovačica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Projekat je lociran u jednom od najvetrovitijih područja Srbije na šta su ukazale brojne studije.

Projekat se prostire na području od približno 3.711 ha i to u katastarskim opštinama Kovačica, Debeljača i Crepaja i nalazi se na približno 80m nadmorske visine na zapadu, koja se povećava u pravcu istoka do maksimalnih 115m. Područje okružuju naseljena mesta Debeljača, Kovačica, Padina i Crepaja. Državni put IIA kategorije br. 111 Ečka-Kovačica-Pančevo se prostire paralelno sa zapadnom granicom područja vetroparka, a pored puta, sa zapadne strane se nalazi šećerana Jedinstvo.

Načelno su planirane 2 faze od kojih je faza 1 planirana za izgradnju u toku prvog kvartala 2015. godine. Za sam projekat (Faza 1 i 2) obezbeđen je kapacitet mreže od 180MW, kao i tehnički uslovi za priključenje izdati od strane JP Elektromreža Srbije (EMS).

Lokacija

Proizvodni proces

Sam postupak proizvodnje i distribucije električne energije korišćenjem snage vetra može se ukratko opisati na sledeći način:

 • Snaga vetra okreće lopatice (elise) vetrogeneratora.
 • Okretanje lopatica uzrokuje okretanje rotora koji (kinetičku) energiju vetra pretvara u električnu energiju.
 • Transformator unutar vetrogeneratora podiže napon struje radi daljeg prenosa podzemnim kablovima do centralne trafo­stanice koja se nalazi na samom kompleksu.
 • U centralnoj trafo­stanici napon se povećava kako bi se uskladio naponu u nacionalnoj prenosnoj mreži.
 • Električna energija se prenosi na mrežu i distribuira korisnicima.

Turbine

Vetrogeneratori se sastoje od čeličnog šupljeg stuba sa kućištem na koji se montira rotor sa tri lopatice (elise). U kućištu se nalaze generator, multiplikator, transformator i električne komponente. Planirana visina stuba (gondole) vetrogeneratora je 110 m dok je ukupna visina sa vertikalno postavljenom elisom iznosi 120 m.
Prečnik rotiranja elise je do 120 m.

Generator

Stubovi vetrogeneratora je planirano da budu pozicionirani u okviru pojedinačnih parcela poljoprivrednog zemljišta, i relativno blizu postojećih atarskih puteva. Međusobno rastojanje između stubova će biti 400 do 700 m.

Stubovi se postavljaju na betonsku temeljnu stopu dimenzija oko 25h 25 m ili 35h 35 m, a na udaljenosti do 1 m od temelja formiraraju se drenažni kanali. Ispred stuba se planira manipulativni plato 25 x 60 m ili 35 x 60 m, (za montažno – demontažne radove) sa pristupnim putem od atarskog puta, što predstavlja ujedno i površinu neophodnu za nesmetano funkcionisanje infrastrukturnog objekta.

Pristupni putevi predstavljaju mrežu postojećih atarskih puteva koji će biti u funkciji vetroparaka i služiti za pristup svakom pristupno­manipulativnom platou i pristupnom putu po parceli do vetrogeneratora i kompleksu trafo­stanice sa upravnom zgradom vetroparka, kako u fazi izgradnje tako i u fazi eksploatacije. Gde bude potrebno, postojeći atarski putevi će biti prošireni, rekonstruisani, uz obezbeđenje savremenog nosećeg zastora i ostalih saobraćajnih elemenata.

Kablovska mreža služi za povezivanje vetrogeneratora sa trafo­stanicom i sastoji se od podzemnih elektroenergetskih vodova naponskog nivoa 33,35 kV, kojima je svaki pojedinačni vetrogenerator povezan sa trafo­stanicom.

Vetropolje će biti priključeno na sistem za prenos električne energije, JP "Elektromreža Srbije", na prenosnu mrežu naponskog nivoa 220 kV dalekovoda br. 254 Pančevo 2 - Zrenjanin 2, preko planirane trafo-stanice TS 35/220 kV "Kovačica".
Planirana je ugradnja tri transformatora, pojedinačne snage 63 MVA. Predložena lokacija trafostanice i upravne zgrade je u blizini raskršća postojećih 110 kV i 220 kV dalekovoda koji presescaju prostor planiranog vetroparka. Priključni vod 220 kV je planiran kao nadzemni, sa čeličnim stubovima. Planirana dužina priključnog voda je oko 1,65 km a trasa je planirana po južnom obodu lokacije.

Osim vetrogeneratora u okviru planiranog kompleksa nalaziće se sledeći pomoćni objekti i infrastruktura:

 • Temeljni platoi stubova.
 • Pristupno­manipulativni platoi stubova.
 • Ulaz na lokaciju.
 • Pristupni putevi između stubova.
 • Podzemna kablovska mreža.
 • Kompleks trafostanice i upravne zgrade (ukupne površine oko 4.62 ha).
 • DV 220 kV za povezivanje trafo stanice na prenosni sistem.
 • Privremeno centralno skladište opreme.
 • Potencijalno ­ pozajmišta za iskop materijala potrebnog za izgradnju pristupnih puteva i temelja stubova.
 • Anemometarski stubovi.
Detalj vetroparka
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica